Interpelacja nr 10891 do prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego

Szanowny Panie Premierze!

W ostatnim czasie spotęgowały się różnorodne działania mające na celu utworzenie Mazurskiego Parku Narodowego. Otwarty apel w tej kwestii wystosowała także do Pana, na łamach „Gazety Wyborczej” i „Tygodnika Powszechnego”, grupa twórców i naukowców. Cała sprawa ma
długą historię, sięgającą lat 60. XX w. W 1977 r. powstał Mazurski Park Krajobrazowy o obszarze 54 tys. ha, mający być formą przejściową w procesie tworzenia parku narodowego. Pierwszy wniosek w tej materii – adresowany do naczelnego konserwatora przyrody – wystosowany został w 1970 r. Premier Włodzimierz Cimoszewicz określił nawet datę powstania MPN na 1 stycznia 1998 r., a dwa lata temu w wojewódzkim programie ochrony środowiska urzędnicy zakładali osiągnięcie tego celu w 2010 r. Jako poseł z Warmii i Mazur nieprzerwanie od pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu w 1991 r., miałem od początku świadomość złożoności całego problemu, okreąloną z jednej stront przez imperatyw ekologii, a z drugiej – potrzeby rozwojowe i interesy lokalnych samorządów. W odpowiedzi na mą interpelację do ministra ochrony środowiska z 2003 r. resort wskazywał, że w skład przyszłego MPN miały wejść „następujące rezerwaty przyrody: Strzałowo, Pierwos, Skrutynia, Zakręt, Królewska Sosna, Czaplisko-Ławny Lasek, Jezioro Nidzkie, Krutynia Dolna, Jezioro Listnie, Jezioro Warmołty, Jezioro Czapliniec i Jezioro Łuknajno”. Choć projekt uwzględniał także potrzeby społeczne, np. dotyczące udostępnienia obszarów parku dla turystyki, w tym żeglugi pasażerskiej), spotkał się ze sprzeciwem gmin, które argumentowały to m.in. niepłaceniem przez parki narodowe podatku od nieruchomości oraz płaceniem obniżonego podatku leśnego.

Obecnie w Polsce istnieje 25 parków narodowych (od Biebrzańskiego do Ojcowskiego – wg malejącej powierzchni) o łącznym obszarze 317 tys. ha. Jedynym województwem, w którym nie ma takiego parku, są Warmia i Mazury – region unikatowy w skali europejskiej. Niedawno zakwalifikowany został on do finału plebiscytu na 7 przyrodniczych cudów świata. Powyższe fakty mieszczą się w klasycznej kategorii contradictio in adiecto.

Uwzględniając powyższe okoliczności, pragnę zapytać Pana Premiera, czy zaangażuje się  – używając swego autorytetu oraz prerogatyw – w powstanie Mazurskiego Parku Narodowego. Wbrew pozorom to nie jest lokalna czy regionalna sprawa, stąd interpelację kieruję do Pana, a nie do odnośnego ministra. Łatwiej również będzie przezwyciężyć zarysowaną wyżej, swoistą sprzeczność interesów.

Z wyrazami szacunku,
Poseł Tadeusz Iwiński
Warszawa, dnia 5 sierpnia 2009 r.

Odpowiedź ministra środowiska na interplelację

Szanowny Panie Marszałku!

Odpowiadając na pismo z dnia 13 sierpnia 2009 r., znak: SPS-023-10891/09, przekazujące interpelację posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego, informuję, co następuje. Dyskusja nad potrzebą utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego toczy się od wielu lat. Obszar Pojezierza Mazurskiego charakteryzuje się wielkim bogactwem świata roślin i zwierząt, a urozmaicona, polodowcowa rzeźba terenu, lasy o cechach naturalnych oraz duża ilość jezior stanowiących ostoje ptaków wodno-błotnych (w tym jezioro Łuknajno uznane przez UNESCO za rezerwat biosfery oraz objęte konwencją ramsarską) czynią ten obszar jednym z najcenniejszych przyrodniczo nie tylko w skali kraju, ale również Europy. Potrzebę ochrony wybitnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Pojezierza Mazurskiego dostrzeżono już w 1971 r., kiedy to Urząd Wojewódzki w Olsztynie przedstawił w Ministerstwie Leśnictwa projekt powołania Mazurskiego Parku Narodowego.

Aktualnie minister środowiska, wykonując zapisy zawarte w Programie działań na lata 2007–2013 Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, przyjętej przez Radę Ministrów uchwałą nr 270/2007 z dnia 27 października 2007 r., oraz mając na uwadze petycje i apele obywateli, środowisk naukowych i organizacji społecznych w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego, podjął działania zmierzające do realizacji ustaleń zawartych w ww. dokumencie. Podjęto prace wstępne zmierzające do opracowania systemu ochrony przyrody uwzględniającego rozwój społeczno-gospodarczy regionu Pojezierza Mazurskiego. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po przeprowadzeniu analiz uwzględniających konieczność zachowania cennych walorów przyrodniczych regionu oraz możliwości jego rozwoju gospodarczego.

Powołanie parku narodowego musi być poprzedzone przygotowaniem pełnej dokumentacji przyrodniczej oraz szczegółowej analizy uwarunkowań społeczno-gospodarczych przyszłego obszaru chronionego. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) konieczne jest przeprowadzenie uzgodnień z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których planuje się utworzenie parku narodowego. Zuwagi na zdecydowanie negatywne stanowisko części samorządów lokalnych, w szczególności władz samorządowych powiatu piskiego oraz miasta i gminy Ruciane-Nida, przeprowadzenie tych działań może być utrudnione, a co za tym idzie proces powoływania parku może ulec wydłużeniu.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż plan działań oraz wszelkie decyzje dotyczące utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego będą podejmowane w porozumieniu z miejscowymi społecznościami reprezentowanymi przez administrację samorządową.
Wyrażam także pogląd, iż wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami zostaną wypracowane satysfakcjonujące rozwiązania, przyczyniające się do właściwej ochrony walorów przyrodniczych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego Pojezierza Mazurskiego.

Z poważaniem

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Mazurski Park Narodowy i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.