Bisztynek – uwagi do studium zagospodarowania przestrzennego

Kadzidłowo, dnia 12 grudnia 2009 r.

Burmistrz Gminy i Miasta
Bisztynek

Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek
wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Studium.

Jako prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”, działając w jego imieniu i zgodnie z celami statutowymi, w związku z wyłożeniem do publicznej wiadomości projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Studium, korzystając z prawa wynikającego z art11.pkt.11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003.Nr 80 poz.717), jako organizacja ekologiczna, wnoszę uwagę:

– o usunięcie naruszenia zasad sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek, ponieważ projekt
Studium w obecnej postaci nie spełnia wymagań, które jako obligatoryjne określone są
w art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003. Nr 80 poz. 717).
– o opracowanie powyższego dokumentu zgodnie z art.1 ust.2 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uzasadnienie

W projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek w pkt. 5.2 pt. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej na terenie gminy. Elektroenergetyka (str.34 projektu Studium) umieszczono zapis o lokalizacji w gminie elektrowni wiatrowych, rodzący wiele istotnych skutków, które niemal całkowicie pominięto w Studium naruszając w ten sposób wymagania Ustawy. I tak:

1.
Zapisy w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek stanowią naruszenie prawa w myśl Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ nie wypełniają obowiązku zawartego w art.10 ust.2 pkt.2 w/w Ustawy stanowiącego:
2. W studium określa się w szczególności
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy

W projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek nie określono miejsc przewidzianych pod lokalizację elektrowni wiatrowych i nie wyłączono ich z zabudowy. Lokalizację elektrowni wiatrowych dopuszczono niemal na terenie całej gminy, co pozostaje w sprzeczności z zawartym w projekcie przeznaczeniem tych samych terenów pod zabudowę zagrodową na potrzeby gospodarstw rolnych z funkcją agroturystyczną.

Z uwagi na znaczącą uciążliwość elektrowni wiatrowych dla życia ludzi i zwierząt, powodowany przez nie hałas, migotanie świateł, emisję infradźwięków, czego efektem jest występowanie różnych dolegliwości stwierdzonych w raportach naukowych u mieszkających w pobliżu, konieczne jest wydzielenie strefy ochronnej wokół nieruchomości tych właścicieli, którzy nie godzą się na znoszenie uciążliwości, których źródłem są elektrownie wiatrowe i chcą skorzystać z prawa zabudowy swoich terenów, przewidzianego w Studium. Wyłączenie terenów z zabudowy i przeznaczenie ich pod elektrownie wiatrowe powinno odbywać się za zgodą ich właścicieli tych terenów i z zachowaniem strefy ochronnej od granic nieruchomości sąsiednich, tak aby właściciele nieruchomości, którzy nie dopuszczają lokalizacji na swoim gruncie elektrowni wiatrowych nie podlegali uciążliwości przez nie spowodowanej zgodnie z art.144 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska jak również, aby nie zostało uniemożliwione wykonywanie ich konstytucyjnego prawa własności (art. 21 i art.64 Konstytucji RP.).

Szerokość strefy ochronnej, zgodnie z art.6 ust.2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska musi uwzględniać obowiązujące przepisy dotyczące poziomu hałasu oraz istnienie innych uciążliwości takich jak migotanie i emisja infradźwięków, jak również, zgodnie z art. 7 i 23 ustawy o samorządzie gminnym zapewniać ochronę zdrowia i nieuciążliwe warunki zamieszkania mieszkańców, co w świetle doświadczeń innych państw oznacza ustalenie jej na poziomie co najmniej 2,5 km. Warto wspomnieć, że w instrukcji postępowania dla pracowników obsługi elektrowni wiatrowych wydanej przez firmę Vestas, jednego z największych producentów turbin elektrowni wiatrowych zaleca się, aby bez wyraźnej potrzeby serwisanci turbin nie przebywali w promieniu 400 m od turbiny (Vestas Mechanical Operating and Maintenance Manual V–90 3.0 MW Turbine, 2007). Za groźne i wręcz cyniczne można uznać więc stwierdzenia niektórych firm stawiających elektrownie wiatrowe, o proponowanej odległości 500–600 m od siedzib ludzkich, jako bezpiecznej i nieuciążliwej.

W tym świetle zupełnie nieuzasadniony i zagrażający zdrowiu mieszkańców jest zapis w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek o minimalnej odległości lokalizacji elektrowni wiatrowych od siedzib ludzkich wynoszącej 200 m bez podania parametrów elektrowni wiatrowych (str.35).

Równie nie do przyjęcia jest zapis zawarty w Studium (str.35) o możliwości odstępstwa od zachowania przepisów określających standardy jakości środowiska w przypadku budowy elektrowni wiatrowej na własnym terenie przez osobę w nim zamieszkującą. W tym przypadku wydanie decyzji o możliwości lokalizacji obiektu sprzecznej z przepisami określającymi standardy jakości środowiska oznaczałoby wydanie decyzji z naruszeniem prawa i skutkowałoby nie tylko odpowiedzialnością cywilną ale i karną organu, który taką decyzję wydał.

2.
Zapisy w studium stanowią naruszenie prawa w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ nie wypełniają obowiązku zawartego w art.10 ust.2 pkt.3 w/w ustawy stanowiącego:
2. W studium określa się w szczególności:
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk

W studium nie określono jednoznacznie gdzie będą zlokalizowane elektrownie wiatrowe. Dokonano wyłączenia z obszarów przewidzianych pod lokalizację elektrowni wiatrowych Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber i przyległej do dolin Sajny i Rynu strefy krawędziowej terenów wysoczyznowych. W Prognozie Oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek (niespójnie z zapisami w projekcie Studium) dodano jeszcze jako obszar wyłączony obszar użytku ekologicznego „Polder Sątopy – Samulewo” wraz z strefą ochronną o szerokości 2 km). Pozostały teren w całości jest przeznaczony dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, a nie określono zasad ochrony środowiska i jego zasobów na tym terenie.

Należy określić w studium dla konkretnych miejsc, gdzie planuje się budowę elektrowni wiatrowych zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego. Postawienie elektrowni wiatrowych w gminie o takich jak gmina Bisztynek walorach krajobrazowych ( wysoczyzny morenowe, zalesienia, krajobraz kulturowy z zabudową siedliskową, nie oszpecającą środowiska) spowoduje ogromną dewastację krajobrazu. Wpłynie bardzo niekorzystnie na stan awifauny w gminie, w której ma swoje gniazda i trasy przelotów (nie tylko w rejonie Sątop) wiele gatunków wymienionych w załączniku 1 do Dyrektywy Ptasiej. W rejonie przewidzianym pod lokalizację elektrowni wiatrowych znajdują się także siedliska gatunków zwierząt wymienionych w załączniku 2 do Dyrektywy Siedliskowej, w tym nietoperzy, które są uznawane za gatunek szczególnie zagrożony bliskością lokalizowania elektrowni wiatrowych.

W Studium nie zawarto żadnych informacji na temat zagrożeń środowiska spowodowanych lokalizacją elektrowni wiatrowych. W pkt.3.3. Zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego (str.22, 23) jako zagrożenie dla krajobrazu wymieniono mało estetyczne budowle, zalecając dbanie o odpowiedni wygląd architektoniczny wznoszonych budowli, a jako obiekty uciążliwe –wysypisko, szamba i oczyszczalnie ścieków, zupełnie pomijając zagrożenia spowodowane przez elektrownie wiatrowe.

Wyżej wymienione obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów nie są też określone w załączonej do Studium Prognozie oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek.

3.
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowiska dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika z art.46 ust.1Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 (Dz.U. 2008 Nr 199 poz.1227). Zawartość prognozy jest określona w art.51. ust.2 w/w ustawy. Sporządzona Prognoza nie odpowiada wymaganiom zawartym w art. 51 ust. 2, a w szczególności nie spełnia wymagań zawartych w art.51 ust.2. pkt.2 a , pkt 2b, c. d i e oraz pkt.3., to jest:

a) nie określa, nie analizuje i nie ocenia:
istniejącego stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem zgodnie z wymogiem art.51 ust.2 pk.2b istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu zgodnie z wymogiem art.51 ust.2 pk.2c celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia  projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu zgodnie z wymogiem art.51 ust.2 pk.2d przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych , krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na środowisko zgodnie z wymogiem art.51 ust.2 pk.2e

b) nie przedstawia:
rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 200 oraz integralność tego obszaru zgodnie z wymaganiami art.52 ust.2 pkt.3a.
rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opisu metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy zgodnie z wymaganiami art.52 ust.2 pkt.3b.

Szczególnie istotny dla dalszego procedowania w zakresie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bisztynek jest brak przedstawienia rozwiązań alternatywnych do zawartych w dokumencie, ze względu na wymóg zawarty w art.55 ust.3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008, załączenia do przyjętego dokumentu, pisemnego podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych.

Jakkolwiek tytuły poszczególnych rozdziałów Prognozy są tytułami przepisanymi z art. 51 ust.2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008, ich zawartość zupełnie nie uwzględnia stanu rzeczy po zlokalizowaniu elektrowni wiatrowych.

4.
W opracowaniu w żaden sposób nie uwzględniono znaczenia wartości krajobrazu dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, nie dokonano analizy zagrożeń i działań związanych z ochroną krajobrazu w świetle ratyfikowanych przez Polskę dokumentów międzynarodowych takich jak Europejska Konwencja Krajobrazowa z 20 października 2000 roku, do czego również zobowiązuje art. 51 ust. 2 pkt 2)d) Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Należy przypomnieć, iż w myśl postanowień Konwencji krajobraz pełni ważną rolę w publicznych zainteresowaniach dziedzinami kultury, ekologii i sprawami społecznymi oraz przyczynia się do tworzenia kultur lokalnych oraz jest podstawowym komponentem europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przyczyniając się do dobrobytu ludzi i konsolidacji europejskiej tożsamości.

Krajobraz jest ważną częścią jakości życia ludzi, jest kluczowym elementem dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek, jego ochrona, a także gospodarka i planowanie wiążą się z prawami i obowiązkami dla każdego człowieka, dlatego celami Konwencji Krajobrazowej są: promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, a także organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu.

Należy zauważyć, iż negatywne skutki dewastacyjnej działalności człowieka dla przyrody żywej są jednym z podstawowych obszarów zaniepokojenia na forum międzynarodowym. Podstawowym elementem strategii utrzymania życia na Ziemi jest Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro z 5 czerwca 1992 r., której celami są m.in.: ochrona różnorodności biologicznej oraz zrównoważone użytkowanie jej elementów. Ochrona różnorodności biologicznej wiąże się przede wszystkim ze zidentyfikowaniem zagrożeń i określeniem instrumentów ochrony. Brak podstawowych informacji w treści Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek i Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek, uniemożliwia dokonanie rzetelnej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Uwagi

W związku z tym, że przedstawione dokumenty:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  i Miasta Bisztynek oraz Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek
nie zawierają treści wymaganych ustawowymi aktami prawnymi, wnosimy uwagę o sporządzenie Studium zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 10 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także prognozy oddziaływania na środowisko wymaganej przez Ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko sporządzonej zgodnie z wymaganiami art. 51. ust. 2 w/w ustawy to jest o usunięcie naruszenia zasad sporządzenia studium wedle art. 28 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Oprócz usunięcia wskazanych wyżej uchybień formalnych, naruszających wymogi Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, co do treści Studium, wnosimy uwagę o opracowanie powyższego dokumentu zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tzn. uwzględniając szereg aspektów wymienionych literalnie w powołanym artykule, takich jak:

• wymagania ładu przestrzennego,
• wymagania architektoniczne i krajobrazowe,
• wymagania ochrony środowiska,
• wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia,
• prawo własności,

przy zachowaniu naczelnej zasady planowania przestrzennego, określonej w art. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którą jest ład przestrzenny i zrównoważony rozwój, a którą to zasadę przypadkowe, nieprzemyślane, bezplanowe i nieuzasadnione lokalizowanie elektrowni wiatrowych narusza.

Jednocześnie, zgodnie z art. 44 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, jako organizacja pozarządowa powołując się na nasz cele statutowe, a w szczególności:

§ 7 Celami Stowarzyszenia „Sadyba” są […]:
4. Zapobieganie dewastacji i wprowadzaniu niekorzystnych zmian w krajobraz kulturowy.
5. Ochrona środowiska naturalnego […]
§ 8 Stowarzyszenie „Sadyba” może realizować swoje cele poprzez […]:
3. Prowadzenie działań interwencyjnych przy użyciu środków przewidzianych w prawie,

wnoszę o uznanie Stowarzyszenia jako strony w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, mającym na celu uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek.

Krzysztof A. Worobiec
Prezes Stowarzyszenia

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Krajobraz naturalny i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.