Zasypywanie jeziora Roś w Piszu. Lata 2001–2010

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Na przestrzeni lat 2001–2007 przy al. Turystów w Piszu prowadzone były prace polegające na nawożeniu odpadów budowlanych i ziemi nieznanego pochodzenia na obszar około 5 hektarów przyległy bądź też stanowiący jezioro Roś. Powyższy teren szczególnie w okresach wiosennych pozostawał pod wpływem oddziaływania wód jeziora Roś. Teren porośnięty był rozległym trzcinowiskiem o silnie rozwiniętym biotopie.

Pierwsze skargi mieszkańców Pisza miały miejsce w roku 2001, kolejne w 2003 r., po których to Urząd Miejski w Piszu przeprowadził kontrolę potwierdzającą składowanie odpadów budowlanych oraz prawdopodobieństwo naruszenia linii brzegowej. Efektem kontroli było wszczęcie postępowania administracyjnego o nielegalne składowanie odpadów nad brzegiem zbiornika wodnego, które jak się później okazało w ogóle nie było przez Urząd prowadzone. Również w roku 2003 WIOŚ Olsztyn i Starostwo Powiatowe w Piszu przeprowadziły kontrolę, która potwierdziła składowanie odpadów na przedmiotowym terenie. Inwestor w piśmie złożonym do Burmistrza Pisza zobowiązał się do zaprzestania nawożenia terenu odpadami i do przeprowadzenia rekultywacji obszaru, na który zostały nawiezione odpady oraz tłumaczył fakt nawożenia odpadów i ziemi koniecznością podniesienia terenu, ponieważ działki były zalewane wodami jeziora. Jednak pomimo tych deklaracji prace związane ze zwożeniem odpadów trwały w dalszym ciągu i nasiliły się w roku 2005.

W kwietniu 2005 roku WIOŚ Olsztyn przeprowadził ponowną kontrolę, podczas której stwierdził dalsze nawożenie odpadów, fakt styku odpadów z wodami jeziora, oraz naruszenie linii brzegu. Efektem tej kontroli było zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Piszu o popełnieniu przestępstwa przeciwko środowisku. Prokuratura Rejonowa w Piszu sprawę umorzyła z uwagi na fakt, iż dla przedmiotowego terenu nie została administracyjnie ustalona linia brzegowa. Po umorzeniu śledztwa przez Prokuraturę, prace związane z nawożeniem odpadów nasiliły się i wykroczyły również poza ewidencyjne granice działek (zasypany obszar poza ewidencyjnymi granicami obejmował powierzchnię około 1 ha). W związku brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony organów odpowiedzialnych za stan środowiska tj.: Burmistrza Pisza, Starosty Piskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Dyrektora Regionalnego Zarządu Dróg Wodnych w Warszawie [dalej RZGW] Stowarzyszenie Sadyba [dalej: Stowarzyszenie] wystąpiło w październiku 2007 roku do Burmistrza Pisza z wnioskiem o podjęcie postępowania w sprawie nielegalnego składowania odpadów, oraz do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie prowadzenia robót ziemnych bez wymaganego prawem pozwolenia wodno-prawnego. Do złożonych wniosków Stowarzyszenie dołączyło ekspertyzę prawną wykonaną przez Kancelarię Prawną Jędrośka, Jemrzański, Bar i Wspólnicy z Wrocławia [dalej: JJB& Wspólnicy] specjalizującą się w Prawie ochrony środowiska [dalej: POŚ]. Efektem złożonych wniosków było wszczęcie postępowania przez Burmistrza Pisza w sprawie nielegalnego składowania odpadów na nowo oraz wszczęcie postępowania przez Starostę Piskiego na podstawie art. 362 ustawy POŚ.

1.
Postępowanie o nielegalne składowanie odpadów prowadzone przez Burmistrza Pisza
W lutym 2008 Burmistrz Pisza umarza prowadzone postępowanie, uzasadniając je bezprzedmiotowością postępowania, ponieważ odpady zostały już zagospodarowane.
Stowarzyszenie zaskarża wydaną decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie [dalej: SKO], które uchyla decyzję Burmistrza Pisza. We wrześniu 2008 r. Burmistrz Pisza wydaje drugą decyzję umarzająca prowadzone postępowanie, decyzja ta zostaje przez Stowarzyszenie zaskarżona do SKO, które uchyla wydaną decyzję. Natomiast inwestor zaskarża decyzję SKO do WSA Olsztyn, lecz ta skarga nie zostaje uwzględniona. W marcu 2010 Burmistrz Pisza zawiesza prowadzone postępowanie, postanowienie to zostaje zaskarżone przez Stowarzyszenie do SKO.

2.
Postępowanie o prowadzenie robót bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego prowadzone przez Starostę Piskiego. W lipcu 2008 roku Starosta Piski umarza prowadzone postępowanie. Decyzja Starosty Piskiego zostaje zaskarżona przez Stowarzyszenie do SKO Olsztyn, a w konsekwencji zostaje przez organ II instancji uchylona. W listopadzie 2008 roku geodeta Krzyysztof Dawid na zlecenie inwestora dokonuje „ustalenia linii brzegowej jeziora” (już po jego zasypaniu!). O fakcie ustalania linii brzegowej Stowarzyszenie nie jest informowane, a o dowiaduje się o tym zupełnie przypadkiem. W lutym 2009 na zlecenie Starosty Piskiego dr Kamil Solarski przygotowuje dla przedmiotowej sprawy opinię prawną, z której wynika, iż inwestor dla prowadzonych działań winien uzyskać pozwolenie wodnoprawne oraz, że z inwestycją wkroczył na teren jeziora Roś.

Stowarzyszenie zgłasza swoje zastrzeżenia co do tej opinii, jednak nie zostają one uwzględnione, ani też merytorycznie skomentowane. Starosta Piski na podstawie wykonanego projektu linii brzegowej wydaje decyzję ustalającą linię brzegu, o czym również nie informuje stowarzyszenia. Stowarzyszenie zaskarża wydane decyzje ustalające linię brzegu do RZGW w Warszawie, jako decyzje wydane przez organ do tego nieuprawniony. Stowarzyszenie występuje również z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezji i Kartografii w Olsztynie [dalej: WINGiK] z wnioskiem o wyeliminowanie z obrotu prawnego projektu ustalenia linii brzegowej przez geodetę K. Dawida. Losy złożonego wniosku są skomplikowane, zostaje on najpierw przekazany przez WINGiK do Marszałka Województwa, Marszałek przekazuje go do Dyrektora RZGW w Warszawie, a dyrektor RZGW po nieudanej próbie umorzenia wniosku przekazuje go
ponownie do WINGiK.

We wrześniu 2009 r. i październiku 2009 r. na zlecenie Stowarzyszenia wykonane zostają dwie niezależne opinii dotyczące prawidłowości wydanej decyzji ustalającej linię brzegu przez Starostę Piskiego. Obie opinie potwierdzają fakt, iż w przedmiotowej sprawie Starosta Piski przekroczył swoje kompetencje wydając decyzje o ustaleniu linii brzegu. Ponadto opinia prof. J. Rotko kwestionuje dopuszczalność ustalenia linii brzegu w sytuacji ewidentnej samowoli budowlanej w świetle ustawy Prawo Wodne (art.64a tejże ustawy). W czerwcu 2009 roku Starosta Piski wydaje decyzje umarzające postępowania z art. 362 ustawy POŚ, decyzje te zostają przez Stowarzyszenie zaskarżone do SKO. Decyzje Starosty SKO uchyla.

W marcu 2009 roku Starosta Piski umarza postępowania w części dotyczącej prowadzenia robót bez wymaganego prawem pozwolenia wodno-prawnego, w uzasadnieniu wskazując, że postępowania te wszczął przez przypadek. Decyzje te stowarzyszenie zaskarża do RZGW w Warszawie. Jednocześnie Starosta Piski wyznacza nowy termin wydania decyzji w sprawie w sprawie przywrócenia środowiska do stanu właściwego na przedmiotowych działkach.

Szczegółowe kalendarium zdarzeń w latach 2001–2010

Dokumenty w sprawie za okres przed wszczęciem postępowań administracyjnych

24.03.2003 – Józef Waciński
Pismo mieszkańca Pisza do WIOŚ Olsztyn w sprawie zasypywania trzcinowisk gruzem i innymi odpadami komunalnymi;

02.04.2003 – Urząd Miejski w Piszu
Protokół z kontroli działki numer 4 położonej przy al. Turystów w Piszu potwierdzający fakt nawożenia gruzu i odpadów budowlanych w kierunku jeziora. Osoby kontrolujące sugerują powiadomienie właściwych służb oraz wskazują, że należałoby ustalić czy nie została naruszona linia brzegowa;

03. 04. 2003 – WIOŚ Olsztyn
Protokół z przyjęcia skargi dotyczący składowania gruzu i podejrzenia naruszenia linii brzegowej;

04.04.2003 – WIOŚ Olsztyn
Pismo WIOŚ do Starostwa Powiatowego informujące o naruszeniu linii brzegowej jeziora;

04.04.2003 – WIOŚ Olsztyn
Pismo WIOŚ do Burmistrza Pisza w sprawie gromadzenia odpadów budowlanych na przedmiotowej działce z wnioskiem o podjęcie stosownych działań;

15. 04. 2003 – WIOŚ Olsztyn
Protokół z oględzin działki przeprowadzonej przez WIOŚ Olszyn przy współudziale Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego w Piszu i Grażyny Szumowskiej (pełnomocnika właścicielki). Stwierdzono ogrodzenie działki oraz zasypanie działki pasem o szerokości 10-15 mb. Gruz budowlany został częściowo rozplantowany a właściciel planuje przykrycie terenu warstwą ziemi;

15. 04. 2003 – WIOŚ Olsztyn
Protokół z kontroli działki numer 4 przeprowadzonej przy współudziale Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego oraz Grażyny Szumowskiej (pełnomocnika właścicielki). Stwierdzono brak uzgodnień w zakresie utwardzenia terenu i podnoszenia rzędnych, a Grażyna Szumowska zobowiązała się do niezwłocznego uregulowania spraw formalno-prawnych związanych z realizowaną inwestycją;

16. 04. 2003 – WIOŚ Olsztyn
Pismo WIOŚ do Burmistrza Pisza informujące, iż w sprawie gromadzenia odpadów budowlanych Burmistrz Pisza jest organem właściwym do zajęcia się przedmiotową sprawą;

09. 03. 2005 – Mirosław Chojecki
Pismo M. Chojeckiego do WIOŚ Olsztyn dotyczące dewastacji środowiska przyrodniczego w Piszu przy al. Turystów;

18. 04. 2005 – WIOŚ Olsztyn
Notatka służbowa WIOŚ Olsztyn dotyczące naruszenia pierwotnej linii brzegowej i używania do prac ziemnych gruzu z rozbiórek;

29. 04. 2005 – WIOŚ Olsztyn
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez WIOŚ do Prokuratury w Piszu
wskazujące naruszenie linii brzegu oraz na fakt, że odpady maja bezpośredni kontakt z wodami jeziora Roś;

06. 05. 2003 – Burmistrz Pisza
Zawiadomienie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie gromadzenia odpadów na działce numer 4 przy al. Turystów – do wiadomości: Czesława Pupek, Grażyna Szumowska;

20. 05. 2003 – Inwestor
Pismo Inwestora do Burmistrza Pisza wskazujące, że działka jest zalewana wodami jeziora Roś (teren podmokły, porośnięty trzcinowiskiem) i wymagał nawiezienie ziemi, żwiru. Inwestor zobowiązał się do zaprzestania nawożenia odpadów budowlanych, oraz zrekultywowania terenu;

14. 05. 2005 – Burmistrz Pisza
Pismo do prokuratury w Piszu informujące między innymi o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie składowania odpadów

16. 05. 2005 – Małgosia Gadomska
Pismo w imieniu młodzieży do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informujące o degradacji środowiska przyrodniczego;
Maj 2005 – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Wojewody prosi Burmistrza Pisza o pilne wyjaśnienie sprawy;

25. 05. 2005 – WIOŚ Olsztyn
Pismo WIOŚ do Wojewody Warmińsko Mazurskiego informujące o nawożeniu gruzu, o zniszczeniu pierwotnej linii brzegowej jeziora;

24.07.2007 – Burmistrz Pisza
Pismo do Stowarzyszenia informujące, że z warunkami zabudowy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim (odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia o przesłanie kserokopii dokumentu);

05.08.2005 – Prokuratura Rejonowa w Piszu
Postanowienie o umorzeniu śledztwa w związku z zawiadomieniem WIOŚ Olsztyn.
W uzasadnieniu wskazano, że brak administracyjnie ustalonej linii brzegowej… nie pozwala stwierdzić czy doszło do jej naruszenia;

12.09.2005 – WIOŚ Olsztyn
Pismo WIOŚ do RZGW Warszawa informujące o zasypywaniu brzegów jeziora Roś;

21.09.2005 – WIOŚ Olsztyn
Protokół ze skargi M. Broniarka dotyczącej zasypywania jeziora gruzem i materiałem z rozbiórki drogi;

22.09.2005 – Sadyba
Pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody informujące o zasypywaniu terenu gruzem trzcinowisk;

23.09.2005 – Sławomir Leszczyński
Pismo do WIOŚ Olsztyn informujące o wywożeniu asfaltu z rozbiórki drogi na działkę numer 4 i zasypywanie nią trzcinowisk;

23.09.2005 – WIOŚ Olsztyn
Pismo WIOŚ do RZGW informujące o zasypywaniu trzcinowisk wzdłuż al. Turystów;

30.09.2005 – RZGW Inspektorat Giżycko
Pismo do RZGW Warszawa informujące o zasypywaniu strefy przybrzeżnej J. Roś w zasięgu oddziaływania wód;

09.10.2005 – WIOŚ Olsztyn
Protokół z kontroli przy współudziale Urzędu Miejskiego w Piszu oraz pełnomocnika Grażyny Szumowskiej, w protokóle wskazano władającego nieruchomością (brak sprzeciwu w protokóle). Władający nieruchomością przedstawił dowód opłaty za składowanie śmieci (asfaltu drogowego) oraz zadeklarował, że będzie prowadził ewidencję źródła pochodzenia gruzu (ziemi) oraz środków transportu;

07.11.2005 – Sadyba
Pismo do WIOŚ Olsztyn wnioskujące o wstrzymanie prac budowlanych na przedmiotowej działce z uwagi na fakt, że prowadzone prace negatywnie oddziaływają na środowisko, oraz na prowadzone prace brak jest właściwych zezwoleń;

07.11.2005 – Sadyba
Pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody wnioskujące o wstrzymanie prac budowlanych z uwagi na degradację środowiska przyrodniczego;

11.10.2005 – WIOŚ Olsztyn
Pismo do RZGW Warszawa (Inspektorat w Giżycku), w którym WIOŚ informuje, iż składowanie asfaltu miało miejsce, a władający nieruchomością usunął asfalt, co poświadczył dowodem wpłaty na rzecz ZUK;

15.11.2005 – WIOŚ Olsztyn
Pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [dalej PINB] z wnioskiem o podjęcie czynności kontrolnych;

18.10.2005 – WM Urząd Wojewódzki
Pismo do Stowarzyszenia informujące, że władający terenem zadeklarował, iż będzie prowadzona ewidencja źródła pochodzenia gruzu;

28.11.2005 – WIOŚ Olsztyn
Pismo do RZGW w Warszawie wnioskujące o udzielenie informacji dotyczącej postępu nad pracami w celu ustalenia przebiegu linii brzegowej;

28.11.2005 –WIOŚ Olsztyn
Pismo do Stowarzyszenia informujące o podjętych działaniach;

09.12.2005 – Sadyba
Pismo do WIOŚ wnioskujące o powołanie biegłego w celu ustalenia stanu prawnego realizowanych prac budowlanych;

10.12.2005 – Sadyba
Pismo do PINB wnioskujące o udzielenie informacji dotyczącej podstawy prawnej prowadzonych prac budowlanych;

12.12.2005 – PINB w Piszu
Pismo do WIOŚ informujące, iż inwestor posiada pozwolenie na budowę wydane z datą 16 sierpień 2005 r.;

16.12.2005 – WIOŚ Olsztyn
Pismo do Stowarzyszenia informujące, że nie zostaną nam udostępnione protokóły kontroli;

06.01.2006 – WIOŚ Olsztyn
Pismo do Stowarzyszenia odmawiające powołania biegłego z uwagi na fakt, że WIOŚ nie prowadzi żadnego postępowania administracyjnego;

27.01.2006 – RZGW Warszawa
Pismo do WIOŚ Olsztyn informujące, iż RZGW nie ma środków na dokonanie ustalenia linii brzegu, ale Stowarzyszenie może podjąć takie działania;

12.05.2006 – Sadyba
Pismo do UW w Olsztynie o udzielenie informacji czy działka numer 4 jest położona na obszarze krajobrazu chronionego;

21.02.2007 – UW Olsztyn
Pismo informujące Stowarzyszenia o tym, że działka numer 4 nie jest położona w obrębie OCHK Puszczy i Jezior Piskich;

27.02.2007 – Burmistrz Pisza
Pismo Burmistrza wskazujące konieczność rozszerzenia wniosku (informacja przetworzona)

03.07.2007 – Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
Pismo do Stowarzyszenia informujące o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia;

07.07.2007 – Sadyba
Skarga Stowarzyszenia do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o podjecie działań w celu zapobieżenia degradacji środowiska;

16.07.2007 – Ministerstwo Sprawiedliwości
Pismo do Prokuratury Apelacyjnej przekazujące wniosek Stowarzyszenia;

20.07.2007 – Sadyba
Wniosek do WIOŚ o przekazanie dokumentów w sprawie zasypywania jeziora;

24.07.2007 – IMGW
Przekazanie Stowarzyszenia opisu stanów wód jeziora Roś za lata 1951–2006;

27.07.2007 – Sadyba
Skierowana do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej skarga na bezczynność i zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dotyczące zasypywania jeziora Roś;

27.07.2007 – Burmistrz Pisza
Pismo Burmistrza Pisza do Stowarzyszenia informujące, że dla działki numer 4 nie były wydawane warunki zabudowy (co jest nie prawdą);

30.07.2007 – Sadyba
Zgłoszenie szkody w środowisku do Wojewody warmińsko-Mazurskiego w trybie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007;

09.08.2007 – Sadyba
Zgłoszenie szkody w środowisku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

09.08.2007 – Sadyba
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko środowisku do Dyrektora RZGW w Warszawie;

10.08.2007 – UW Olsztyn
Pismo do Starosty Piskiego z wnioskiem o przekazanie informacji jakie zezwolenia były wydawane dla przedmiotowego terenu;

16.08.2007 – UW Olsztyn
Pismo do Stowarzyszenia informujące o tym, że sprawę prowadził WIOŚ, Prokuratura, a RZGW nie ma środków finansowych na ustalenie linii brzegu

26.08.2007 – JJB i& Partners
Opinia prawna dotycząca działań inwestycyjnych na przedmiotowych działkach zlecona przez Stowarzyszenie;

07.09.2007 – Prokuratura Okręgowa
Pismo do Stowarzyszenia informujące o kontroli postępowania w sprawie zasypywania jeziora przez Prokuratora Okręgowego w ramach nadzoru;

5.10.2007 – Sadyba
Pismo do Prokuratora Okręgowego w Olsztynie przekazujące ekspertyzę prawną dotyczącą działań inwestycyjnych na przedmiotowych działkach wykonaną przez Mec. Magdalenę Bar z kancelarii JJB i Wspólnicy;

19.10.2007 – UW Olsztyn
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zgłoszonej szkody w środowisku. W uzasadnieniu Wojewoda jako powód podaje brak ustalonej linii brzegowej;

08.01.2008 – RZGW Warszawa Inspektorat Giżycko
Pismo RZGW do PINB w Piszu w sprawie zagrodzenia pasa 1,5 metra od strony wody, co jest niezgodne z ustawą Prawo Wodne. Wniosek o podjęcie czynności w celu rozbiórki ogrodzenia;

28.02.2008 – Sadyba
Pismo do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o udzielenie informacji o stanie sprawy;

14.03.2008 – WIOŚ Olsztyn
Pismo do PINB w sprawie zdeponowanego asfaltu na działce nad J. Roś;

19.03.2008 – PINB Pisz
Postanowienie o przekazaniu sprawy do Gidia o/Olsztyn w sprawie składowanego na działce na al. Turystów asfaltu pochodzącego z rozbiórki drogi krajowej;

10.04.2008 – Prokuratura Rejonowa w Piszu
Pismo do Stowarzyszenia informujące o wynikach opinii sporządzonej na zlecenie Prokuratury z informacją, iż przedmiotowa opinia nie zostanie Stowarzyszeniu udostępniona;

18.04.2008 – Sadyba
Pismo do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o udostępnienie opinii na podstawie ustawy o dostępie do informacji o środowisku (po w/w piśmie Prokuratura udostępnia wnioski końcowe z opinii wykonanej przez dr Mariusza Teodorowicza);

06.08.2008 – Państwowa Rada Ochrony Przyrody
Pismom M. Broniarka (członka stowarzyszenia Sadyba) dotyczące ewentualnej pomocy dla Stowarzyszenia w związku z zasypywaniem jeziora;

17.11.2008 – Sadyba
Pismo do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące uzgodnienia warunków zabudowy dla przedmiotowej działki;

19.02.2009 – RDOŚ Olsztyn
Postanowienie RDOŚ o uzgodnieniu warunków zabudowy dla działki nr 4/4;

16.05.2009 – Sadyba
Pismo do RDOŚ Olsztyn informujące, iż deponowanie odpadów w zasięgu oddziaływania wód jest działalnością podlegającą ustawie o szkodach w środowisku;

05.06.2009 – RDOŚ Olsztyn
Pismo argumentujące, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma ustawa o odpadach, a nie ustawa o szkodach w środowisku;

11.09.2009 – JJB & Wspólnicy
Opinia prawna prof. Jerzego Rotko w sprawie prawidłowości decyzji Starosty Piskiego ustalającej linię brzegu Jeziora Roś;

Składowanie odpadów nad brzegiem zbiornika wodnego prowadzone przez Burmistrza Pisza

11.10.2007 – Sadyba
Wniosek Stowarzyszenia o wszczęcie postępowania administracyjnego do wojewody Warmińsko Mazurskiego w sprawie nielegalnego składowania odpadów nad brzegiem zbiornika wodnego wraz z opinia prawną mecenas Magdaleny Bar;

06.12.2007 – Burmistrz Pisza
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie, z uzasadnieniem, iż sprawa jest skomplikowana;

07.12.2007 – Burmistrz Pisza
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nielegalnego składowania odpadów;

12.12.2007 – Burmistrz Pisza
Zawiadomienie o oględzinach w terenie;

19.12.2007 – Sadyba
Pismo Stowarzyszenia informujące Burmistrza, iż akta sprawy nie zawierają większości zgromadzonych wcześniej dokumentów;

21.02.2008– Burmistrz Pisza
Decyzja Burmistrza Pisza umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie nielegalnie składowanych odpadów budowlanych;

10.03.2008 – Sadyba
Odwołanie do SKO Stowarzyszenia od decyzji Burmistrza umarzającej postępowanie administracyjne;

29.04.2008 – Burmistrz Pisza
Pismo Burmistrza Pisza do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu informujące o stanie sprawy w sprawie składowania odpadów;

09.06.2008 – SKO Olsztyn
Decyzja SKO uchylająca decyzję Burmistrza Pisza w sprawie nie udzielenia informacji publicznej dla Marka Broniarka w sprawie wydanych warunków zabudowy dla przedmiotowych działek;

14.07.2008 – SKO Olsztyn
Decyzja SKO uchylająca decyzję Burmistrza Pisza z dnia 21 lutego 2008 w sprawie nielegalnego składowania odpadów;

21.07.2008 – Burmistrz Pisza
Postanowienie Burmistrza o uznaniu za stronę postępowania Stowarzyszenia w sprawie nielegalnego gromadzenia odpadów nad brzegiem zbiornika wodnego;

21.07.2008 – Burmistrz Pisza
Pismo do PINB o przekazanie dokumentów w sprawie nielegalnego składowania odpadów;

22.07.2008 – Burmistrz Pisza
Pismo do Starosty Piskiego o przekazanie dokumentów w sprawie nielegalnego składowania odpadów;

22.07.2008 – Burmistrz Pisza
Pismo do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o przekazanie dokumentów w sprawie nielegalnego składowania odpadów;

11 08.2008 – Burmistrz Pisza
Wezwanie do Stowarzyszenia informujące o mającej się odbyć rozprawie administracyjnej;

16.09.2008 – Burmistrz Pisza
Zawiadomienie Burmistrza o nie załatwieniu sprawy w terminie;

30.09.2008 – Burmistrz Pisza
Wydanie decyzji umarzającej postępowanie (drugie umorzenie) w sprawie nielegalnego składowania odpadów;

14.10.2008 – Sadyba
Odwołanie Stowarzyszenia od decyzji Burmistrza Pisza z 30.09.2008 r.;

16.03.2009 – SKO Olsztyn
Decyzja SKO uchylająca decyzję Burmistrza Pisza z dnia 30.09.2008 r.;

21.04.2009 – Burmistrz Pisza
Pismo Burmistrza do RDOŚ Olsztyn w sprawie rozpatrzenia możliwości zastosowania ustawy o szkodach w środowisku w związku z faktem zdeponowania odpadów na przedmiotowych działkach

27.04.2009 – Burmistrz Pisza
Postanowienie Burmistrza o zawieszeniu postępowania do czasu rozpatrzenia sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w związku z odwołaniem wniesionym przez inwestorów
na decyzję SKO;

06.05.2009 – RDOŚ Olsztyn
Pismo dyrektora RDOŚ do Burmistrza informujące, iż ustawa o szkodach w środowisku w przypadku składowania odpadów nie ma w tym przypadku zastosowania;

24.06.2008 – WSA Olsztyn

Odpis skargi Ireneusza Szumowskiego na decyzję SKO;
24.06.2009 – WSA Olsztyn

Wyrok WSA w Olsztynie oddalający skargę inwestora na decyzję SKO;
07.09.2009 – Sadyba
Zażalenie Stowarzyszenia na nie załatwienie sprawy w terminie. Burmistrz zawiesił postępowanie do czasu wydania wyroku przez WSA, a następnie po wyroku nie odwiesił postępowania;

10.09.2009 – SKO Olsztyn
Pismo SKO do Burmistrza Pisza o przesłanie akt sprawy, w związku z zażaleniem Stowarzyszenia;

15.09.2009 – Burmistrz Pisza
Postanowienie Burmistrza o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego (wcześniej zawieszonego)w sprawie nielegalnego składowania odpadów;

16.09.2009 – Burmistrz Pisza
Pismo Burmistrza Pisza do SKO w związku zażaleniem Stowarzyszenia na nie załatwienie sprawy w terminie, informujące, iż przedmiotowe postępowanie z dniem 15.09.2009 r. zostało podjęte;

12.11.2009 – Burmistrz Pisza
Postanowienie Burmistrza Pisza o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 12.01.2010 r.;

09.12.2009 – Burmistrz Pisza
Pisma do: pani Czesławy Pupek, Ireneusza Szumowskiego, Grażyny Szumowskiej, Midland Inwestment w sprawie wyjaśnienia składowania odpadów na przedmiotowych działkach;

11.12.2009 – Burmistrz Pisza
Pismo do Starosty Piskiego o przesłanie dokumentów ustalających linię brzegu dla przedmiotowych działek;

11.12.2009 – Burmistrz Pisza
Pismo do WIOŚ z prośbą o pomoc w wykonaniu badań i pomiarów ziemi zgromadzonych na działkach w celu ustalenia stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska;

04.01.2010 – Burmistrz Pisza
Pismo do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące przesłania dokumentacji postępowań dotyczących ustalenia linii brzegowej dla przedmiotowych działek;

14.01.2010 – Burmistrz Pisza
Postanowienie Burmistrza o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 14 marca 2010 r.;

19.01.2009 – Burmistrz Pisza
Wezwanie Ryszarda Łukaszewicza do złożenia zeznań w sprawie składowania odpadów;

22.01.2010 – Burmistrz Pisza
Pismo do RZGW Warszawa w sprawie przesłania dokumentacji dotyczącej unieważnienia „Projektu rozgraniczenia gruntów …” oraz dokumentacji dotyczącej ustalenia linii brzegowej;

15.02.2010 – Burmistrz Pisza
Pismo do RZGW z ponowieniem prośby o przesłanie dokumentacji, o którą wnioskowano w piśmie z dnia 22.01.2010 r.;

11.03.2010 – Burmistrz Pisza
Postanowienie Burmistrza o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu ustalenia linii brzegowej jeziora Roś;

22.03.2010 – Sadyba
Zażalenie do SKO Stowarzyszenia na postanowienie Burmistrza w sprawie zawieszenia postępowania;

26.03.2010 – Burmistrz Pisza
Przesłanie zażalenia Stowarzyszenia do SKO, z informacją, iż zostało złożone po terminie;

Dokumenty w sprawie prowadzenia robót budowlanych bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – postępowanie prowadzone przez Starostę Piskiego

12.05.2006 – Sadyba
Wniosek do Starosty Piskiego dotyczący informacji publicznej w sprawie decyzji administracyjnych wydanych dla działki numer 4

09.03 2007 – Starosta Piski
Odmowa udzielenia informacji publicznej dotyczącej decyzji administracyjnych dla przedmiotowego terenu

19.07.2007 – Sadyba
Wniosek Stowarzyszenia do Starosty Piski o udzielenie informacji publicznej dotyczącej wydanych pozwoleń na budowę dla przedmiotowego terenu;

02.08.2007 – Starosta Piski
Pismo Starosty odmawiające udzielenia wnioskowanych informacji z dnia 19. 07. 2007 r.;

21.08.2007 – Sadyba
Pismo do Starosty Piskiego w sprawie nieudzielonych informacji publicznych w związku z wnioskiem z dnia 19.07.2007;

23.09.2007 – Starosta Piski
Pismo do Urzędu Wojewódzkiego informujące, iż dla przedmiotowego terenu nie były wydawane żadne decyzje administracyjne (a były przez Starostę wydawane przecież pozwolenia na budowę);

03.09.2007 – Sadyba
Wniosek o udzielenie informacji publicznej do PINB tj. kserokopii projektu budowlanego jako załącznika do pozwolenia na budowę;

18.09.2007 – Starosta Piski
Starosta Piski odmawia udzielenia informacji publicznej (pisma z dnia 24. 08. 2007 i 10. 09. 2007) – nie czyni jednak tego w formie decyzji administracyjnych;

11.10.2007 – Sadyba
Wniosek Stowarzyszenia do WINB o wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie:
– prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego
– prowadzenia robót budowlanych poza ewidencyjnymi granicami działek (na terenie jeziora);

02.11.2007 – PINB Pisz
Postanowienie PINB o przekazaniu Staroście zgodnie z kompetencjami wniosku stowarzyszenia o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia robót bez pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych i zmianie ukształtowania terenu na gruntach sąsiadujących z wodami;

06.11.2007 – PINB Pisz
Pismo PINB informujące o wydanych pozwoleniach na budowę na przedmiotowym terenie;

14.11.2007 – Starosta Piski
Postanowienie Starosty o przekazaniu Wojewodzie Warmińsko Mazurskiemu wniosku Stowarzyszenia w sprawie prowadzenia robót bez pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych i zmianie ukształtowania terenu na gruntach sąsiadujących z wodami;

03.12.2007 – Urząd Wojewódzki
Pismo UW do Starosty Piskiego w związku z postanowieniem z dnia 14. 11. 2007, informujące, iż organem kompetentnym w przedmiotowej sprawie jest Starosta Piski a nie Wojewoda;

18.12.2007 – Starosta Piski
Zawiadomienie Starosty o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia robót bez pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych i zmianie ukształtowania terenu na gruntach sąsiadujących z wodami. Starosta Piski wszczyna postępowanie z art. 362 ustawy POŚ (co nie jest zgodne z wnioskiem Stowarzyszenia);

18.01.2008 – Sadyba
Wniosek Stowarzyszenia do Starosty Piskiego o uznanie stowarzyszenia za stronę postępowania w związku z wszczętym postępowaniem z dnia 18.12.2007. Konieczność wystąpienia z wnioskiem wynikła z faktu, iż starosta zakwestionował fakt, iż przysługuje nam prawo strony we wszczętym postępowaniu;

16.01.2008 – Starosta Piski
Zawiadomienie o wizji lokalnej;

11.02.2008 – Starosta Piski
Zawiadomienie o ponownej wizji lokalnej;

22.02.2008 – Starosta Piski
Protokół z wizji lokalnej z dnia 22.02.2008 r.;

29.02.2008 – Sadyba
Pismo Stowarzyszenia dotyczące protokółu z oględzin z dnia 22.02.2008 r.;

06.03.2008 – Starosta Piski
Pismo Starosty do RZGW wnioskujące o przesłanie materiałów dotyczących geodezyjnego wznowienia granic działek;

31.03.2008 – Starosta
Ponowne pismo Starosty do RZGW w Warszawie;

31.03.2008 – Starosta
Pismo Starosty do Wojewody w celu ustalenia czy dla J.Roś była ustalana linia brzegowa;

18.04.2008 – Sadyba
Skarga Stowarzyszenia na bezczynność Starosty w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym;

29.04.2008 – Starosta Piski
Pismo Starosty informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 31. 06. 2008, w związku ze skomplikowanym charakterem sprawy;

05.05.2008 – Starosta Piski
Pismo Starosty do SKO uzasadniające swoje stanowisko co do przedłużenia terminu załatwienia sprawa i informujące o tym, że będzie dążyło do umorzenia sprawy;

12.05.2008 – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Pismo do Starosty Piskiego z wnioskiem o przesłanie dokumentacji sprawy będącej przedmiotem zażalenia stowarzyszenia;

20.05.2008 – Starosta Piski
Pismo do Wojewody W-M informujące o stanie sprawy;

04.06.2008 – Starosta Piski
Postanowienie Starosty o przekazaniu skargi na bezczynność Starosty do SKO;

04.06.2008 – UW Warmińsko Mazurski
Pismo do Stowarzyszenia przedstawiające stanowisko Wojewody w przedmiotowej sprawie;
30.06.2008 – Sarosta Piski
Pismo Starosty informujące o zamknięciu postępowania dowodowego;

10.07.2008 – Starosta Piski
Decyzja Starosty Piskiego umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia robót bez pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych i zmianie ukształtowania terenu na gruntach sąsiadujących z wodami;

10.07.2008 – Sadyba
Pismo Stowarzyszenia do Starosty Piskiego z wnioskiem o włączenie do akt sprawy dodatkowych dokumentów;

26.07.2008 – Sadyba
Odwołanie Stowarzyszenia od decyzji Starosty Piskiego;

05.08.2008 – Starosta Piski
Pismo Starosty Piskiego do SKO uzasadniające swoje stanowisko co do umorzenia postępowania;

22.12.2008 – SKO Olsztyn
Decyzja SKO uchylająca zaskarżoną decyzję Starosty Piskiego;

26.01.2009 – Starosta Piski
Zawiadomienie Starosty o nie załatwieniu sprawy w terminie i przedłużenie terminu do
31. 03. 2009 r.;

02.02.2009 – Sadyba
Zażalenie Stowarzyszenia na zawiadomienie Starosty o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy;

10.02.2009 – Sadyba
Zażalenie Stowarzyszenia na postanowienie Starosty;

18.02.2009 – Starosta Piski
Pismo starosty Piskiego informujące SKO, iż przedłużenie terminu załatwienia sprawy spowodowane jest zleceniem przez Starostę dla biegłego sądowego opinii w przedmiotowej sprawie;

26.02.2009 – biegły sądowy Kamil Solarski
Opinia biegłego dla przedmiotowej sprawy, potwierdzająca konieczność uzyskania przez inwestorów pozwolenia wodnoprawnego, potwierdza również fakt naruszenia jeziora, który jest obszarem chronionego krajobrazu;

05.03.2009 – SKO Olsztyn
Postanowienie SKO oddalające zażalenie stowarzyszenia na nie załatwienie sprawy w terminie;

30.03.2009 – Starosta Piski
Postanowienie Starosty o dopuszczeniu opinii biegłego sądowego Kamila Solarskiego;

01.04.2009 – Starosta Piski
Zawiadomienie Starosty o zamknięciu postępowania dowodowego;

07.04.2009 – Sadyba
Pismo Stowarzyszenia do starosty Piskiego o przesłanie m. in. kopii opinii biegłego;

24. 04. 2009 – Starosta Piski
Pismo Starosty wraz wnioskowanymi informacjami, z wyłączeniem opinii biegłego sądowego Mariusza Teodorowicza;

29.04.2009 – Sadyba
Zażalenie na nie załatwienie sprawy przez starostę Piskiego poprzez nie udostępnienie znajdującej się w aktach sprawy opinii biegłego sądowego Mariusza Teodorowicza;

29.04.2009 – Sadyba
Wniosek Stowarzyszenia do Starosty Piskiego o przesłanie istotnych dla powyższej sprawy dokumentów, w tym decyzji ustalającej linię brzegu i projektu rozgraniczenia gruntów wykonanego przez K. Dawida;

08.05.2009 – Starosta Piski
Pismo Starosty Piskiego wraz z wnioskowanymi dokumentami, oraz stanem spraw w zakresie ustalenie linii brzegu dla powyższego terenu;

08.05.2009 – Starosta Piski
Postanowienie Starosty Piskiego dotyczące włączenia do akt sprawy „Projektu rozgraniczenia gruntów…”

08.052009 – Starosta Piski
Pismo Starosty do Prokuratury rejonowej z zapytaniem, czy może udostępnić Stowarzyszeniu opinii biegłego sądowego M. Teodorowicza;

19.05.2009 – Sadyba
Pismo Stowarzyszenia do Starosty Piskiego wnioskujące o udostępnienie dodatkowych dokumentów istotnych dla toczącej się sprawy;

19.05.2009 – Sadyba
Pismo stowarzyszenia do Starosty Piskiego wnioskujące o unieważnienie opracowania geodety K. Dawida „Projektu rozgraniczenia gruntów…”

19.05.2009 – Sadyba
Pismo stowarzyszenia do Starosty Piskiego wraz z uwagami do opinii sporządzonej przez biegłego sądowego K. Solarskiego, z wnioskiem o jej odrzucenie;

19.05.2009 – Starosta Piski
Pismo Starosty przesyłające opinię M. Todorowicza wykonaną na zlecenie Prokuratury w Piszu;

19.05.2009 – Starosta Piski
Postanowienie Starosty o włączeniu do akt sprawy opinii biegłego sądowego M. Teodorowicza (wykonanej na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Piszu);

25.05.2009 – Starosta Piski
Zawiadomienie przez Starostę o rozprawie administracyjnej w przedmiotowej sprawie;

01.06.2009 – Starosta Piski
Pismo do Stowarzyszenia, w którym Starosta odnosi się do pisma z dnia 19.05.2009 (wniosek stowarzyszenia o wyeliminowanie z obrotu prawnego „Projektu rozgraniczenia..”). Starosta uzasadnia to tym, iż projekt wykonał geodeta uprawniony, a ponadto wniosek jest bezprzedmiotowy, bo w sprawie zostały wydane prawomocne decyzje administracyjne;

01.06.2009 – Starosta Piski
Odmowa przez Starostę Piskiego wyłączenia opinii K. Solarskiego;

Czerwiec 2009
Wniosek Stowarzyszenia do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie unieważnienia decyzji Starosty Piskiego o ustaleniu linii brzegu (następnie przekazany przez Starostę do Dyrektora RZGW – zgodnie z kompetencjami);

09.06.2009 – Starosta Piski
Protokół z rozprawy administracyjnej z dnia 09. 06. 2009r., podczas której Stowarzyszenie informowało Starostę, iż nie jest organem właściwym w sprawie ustalenia linii brzegu;

24.06.2009 – Sadyba
Pismo Stowarzyszenia do Starosty Piskiego o przesłanie kopii decyzji administracyjnych ustalających linie brzegu;

24.06.2009 – Sadyba
Wniosek Stowarzyszenia do WINGiK o unieważnienie „Projektu rozgraniczenia gruntów …” wykonanego przez geodete K.Dawida, z uwagi na fakt, iż został wykonany niezgodnie z ustawa prawo wodne i ustawa prawo geodezyjne;

03.07.2009 – WINGiK w Olsztynie
Postanowienie o przekazaniu wniosku Stowarzyszenia w sprawie unieważnienienia „Projektu rozgraniczenia…” do Marszałka Województwa

10.06.2009 Starosta Piski
Starosta Piski przesyła wniosek Stowarzyszenia o unieważnienie decyzji ustalająca linie brzegu (ROŚ-6224/59/08/09) do RZGW w Warszawie;

19.06.2009 – Starosta Piski
Starosta Piski wydaje decyzję ROŚ-6224/74/07/08/09(IIG) w sprawie przywrócenia środowiska do stanu właściwego na działce numer 4/1;

19.06.2009 – Starosta Piski
Starosta Piski wydaje decyzję ROŚ-6224/74/07/08/09 w sprawie przywrócenia środowiska do stanu właściwego na działce numer 1179/2;

19.06.2009 – Starosta Piski
Starosta Piski wydaje decyzję ROŚ-6224/74/07/08/09(BR) przywrócenie środowiska do stanu właściwego na działce numer 4/3, 4/4;

03.07.2009 – Sadyba
Stowarzyszenie zaskarża wydane przez Starostę Piskiego do SKO Olsztyn decyzje numer: ROŚ-6224/74/07/08/09(BR), ROŚ-6224/74/07/08/09(IIG), ROŚ-6224/74/07/08/09 dla działek: 1179/2, 4/1, 4/3, 4/4 ;

10.07.2009 – Starosta Piski
Pismo Starosty Piskiego przesyłające dokumenty w związku z pismem z dnia 24.06.2009 (protokół z rozprawy administracyjnej, decyzję o ustaleniu linii brzegu z dnia 15.06.2009).
Jednocześnie Sarosta Piski informuje, że lista dokumentów znajdujących się w aktach sprawy nie jest informacją publiczną (co jest niezgodne ze stanem prawnym);

14.07.2009 – RZGW Warszawa
Zawiadomienie, że odwołanie Stowarzyszenia nie może zostać rozpatrzone w terminie (uchylenie decyzji Starosty);

21.07.2009 – Marszałek Województwa
Pismo Marszałka o przesłanie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów.
Sprawa dotyczy unieważnienia „Projektu rozgraniczenia gruntów …” wykonanego przez K. Dawida;

31.07.2009 – Sadyba
Pismo do Marszałka, w załączeniu wnioskowane przez Marszałka dokumenty;

07.08.2009 – Marszałek Województwa
Postanowienie Marszałka o przekazaniu wniosku Stowarzyszenia o unieważnienie„Projektu rozgraniczenia …” do RZGW Warszawa;

07.08.2009 – Sadyba
Skarga do Starosty Powiatu Piskiego na utrudnianie w udostępnianiu dokumentów znajdujących się w aktach sprawy (lista dokumentów);

07.08.2009 – Sadyba
Wniosek do Starosty Piskiego o udostępnienie dokumentów istotnych dla przedmiotowej sprawy;

24.08.2009 – Starosta Piski
Pismo Starosty Piskiego, w którym informuje, że strona postępowania administracyjnego ma możliwość przeglądania akt sprawy, natomiast organ nie ma obowiązku przekazać stronie listy dokumentów znajdujących się w aktach sprawy;

04.09.2009 – Sadyba
Pismo do Marszalka Województwa wraz opinią K. Ostrowskiego dotyczącą nieprawidłowości przy ustalaniu linii brzegu, oraz wyrok WSA w sprawie nielegalnego składowania odpadów;

04.09.2009 – Sadyba
Pismo Stowarzyszenia do RZGW, w załączniku opinia biegłego sądowego K. Ostrowskiego dotycząca decyzji wydanej przez Starostę, która ustala linie brzegu;

01.10.2009 – Sadyba
Wezwanie Starosty Piskiego do usunięcia naruszenia prawa, polegające na unieważnieniu decyzji administracyjnych ROŚ-6224/58/08/09 z dnia 15.06.2009 i ROŚ-6224/58/08/09 z dnia 20.05.2009 r.;

05.10.2009 – Sadyba
Pismo do RZGW, w załączeniu opinia prof. Jerzego Rotko dotycząca aspektów prawnych wydanych decyzji przez Starostę Piskiego;

05.10.2009 – Sadyba
Pismo Stowarzyszenia do SKO – w załączeniu opinia prof. J. Rotko;

30.09.2009 – RZGW Warszawa
Zawiadomienie Stowarzyszenia o nie załatwieniu sprawy w terminie, nowy termin załatwienia sprawy 31.12.2009 r.;.

10.10 2009 – Sadyba
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Starostę Piskiego w związku z przekroczeniem uprawnień przy wydawaniu decyzji administracyjnych na ustalenie linii brzegu. Zdaniem stowarzyszenia Starosta Piski przekroczył swoje uprawnienia wydając decyzje na ustalenie linii brzegu, albowiem organem uprawnionym w tym wypadku jest Marszałek Województwa – zgodnie z ustawą Prawo Wodne;

22.10.2009 – RZGW Warszawa
Pismo RZGW dotyczące wyjaśnienia co do złożonego wniosku o unieważnienia „Projektu rozgraniczenia…”;

19.11.2009 – RZGW Warszawa
Pismo, w który RZGW wskazuje, iż ustalenie linii brzegu jest decyzja ostateczną i nie można kwestionować projektu rozgraniczenia gruntów;

23.11.2009 – SKO Olsztyn
SKO uchyla decyzję Starosty Piskiego z dnia 19.06.2009 ROŚ-6224/74/07/08/09 (działka 1179/2);

23. 11. 2009 – SKO Olsztyn
SKO uchyla decyzję Starosty Piskiego z dnia 19.06.2009 ROŚ-6224/74/07/08/09/IIG
(działka 4/1);

25.11.2009 – Prokurator Rejonowy Prokuratury w Ełku
Odmowa wszczęcia śledztwa z wniosku Stowarzyszenia w związku z przekroczeniem uprawnień przez Starostę Piskiego;

08.12.2009 – Sadyba
Zażalenie Stowarzyszenia na postanowienie o odmowie śledztwa złożone do Sądu Rejonowego w Ełku;

16.12.2009 – Sadyba
Pismo do RZGW Warszawa (w odniesieniu do pisma RZGW z dnia 19.11.2009), poruszające aspekt niezgodnego z prawem wykonania „Projektu rozgraniczenia….” ;

22.12.2009 – Starosta Piski
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: przywrócenia środowiska do stanu właściwego dla działki nr.4/1, termin załatwienia sprawy
27.02.2010 r.

22.12.2009 – Starosta Piski
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: wykonania urządzeń wodnych bez wymaganego prawem zezwolenia na działce 4/1, termin załatwienia 30. 01. 2010 r.;

22.12.2009 – Starosta Piski
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy : przywrócenia środowiska do stanu właściwego dla działki nr.1179/2 , termin załatwienia sprawy 27.02.2010

22.12.2009 – Starosta Piski
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: wykonania urządzeń wodnych bez wymaganego prawem zezwolenia na działce 1179/1, 1179/2 termin załatwienia sprawy 30.01.2010 r.;

22.12.2009 – Starosta Piski
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: przywrócenia środowiska do stanu właściwego dla działki nr.4/1 i 4/3, termin załatwienia 27.02.2010 r.;

22.12.2009 – Starosta Piski
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy: wykonania urządzeń wodnych bez wymaganego prawem zezwolenia na działce 4/1 i 4/3, termin załatwienia do dnia 30. 01. 2010 r.;

14.01.2010 – RZGW Warszawa
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie (unieważnienie decyzji starosty Piskiego o ustaleniu linii brzegu);

01.02.2010 – Sąd Rejonowy w Piszu
Postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa przez Prokuratora Rejonowego w Piszu w sprawie przekroczenia uprawnień przez Starostę Piskiego;

29.01.2010 – Starosta Piski
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie w sprawie wykonania urządzeń wodnych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego dla działek: 4/1, 4/3,4/4,1179/1, 1179/2, nowy termin załatwienia sprawy 31.03.2010 r.;

02.02.2010 – Starosta Piski
Pisma do inwestorów w sprawie dostarczenia wypisów z ewidencji działalności gospodarczej;

12.02.2010 – Starosta Piski
Postanowienie Starosty o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia środowiska do stanu właściwego na działce nr.4/1, w uzasadnieniu organ wskazał konieczność rozstrzygnięcia decyzji ustalającej linię brzegu przez Dyrektora RZGW w Warszawie;.

17.02.2010 – Sadyba
Odwołanie Stowarzyszenia od decyzji Starosty Piskiego w sprawie zawieszenia postępowania na działce numer. 4 w sprawie przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

17.02.2010 – Starosta Piski
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie przywrócenia środowiska do stanu właściwego na działce 1179/2.W uzasadnieniu Starosta Piski wskazał, iż wystąpił do KZGW o opinie czy osoba nieprowadząca działalności może zasypywać strefę przybrzeżną jeziora bez pozwolenia właściwego.

19.02.2009 – RZGW Warszawa
Postanowienie o przekazaniu sprawy dotyczącej „Projektu rozgraniczenia …” do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego w Olsztynie. Tym samym po 8 miesiącach przekazywania sprawa wraca z powrotem do organu, do którego Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o wyeliminowanie z obrotu prawnego!

25.02.2010 – Starosta Piski
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie dotyczącej przywrócenia środowiska do stanu właściwego na działce numer 4/3 i 4/4. Nowy termin załatwienia sprawy 30.04.2010.

26.02.2010 – Starosta Piski
Starosta Piski umorzył postępowania w sprawie wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego dla działek: 4/3, 4/4, 11/79/1, 1179/2.
W uzasadnieniu wskazał, iż w stosunku do przedmiotowych działek postępowanie prowadził przez pomyłkę, ponieważ PINB przekazał Staroście tylko i wyłącznie sprawę w części dotyczącej prowadzonych robót ziemnych na działce oznaczonej numerem 4/1.
Starosta postępowania umorzył jako bezprzedmiotowe.

08.03.2010 – Sadyba
Odwołanie Stowarzyszenia od decyzji starosty Piskiego dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie wykonania urządzeń wodnych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego na działkach 4/1, 4/3, 4/4, 1179/1, 1179/2. Stowarzyszenie wskazało, iż nie zaszły żadne przesłanki bezprzedmiotowości postępowania, tym bardziej, że starosta wszczął postępowania i przez okres 3 lat je prowadził.

13.03.2010 – Starosta Piski
Pismo Starosty do SKO przekazujące skargę Stowarzyszenia;

16.03.2010 – Starosta Piski
Pisma Starosty Piskiego przekazujące odwołania stowarzyszenia w sprawie dotyczącej wykonywania urządzeń wodnych na działkach 4/1, 4/3, 4/4, 1179/1, 1179/2;

22.03.2010 – Starosta Piski
Pismo Starosty Piskiego do SKO przekazujące skargę stowarzyszenia na postanowienie Starosty (skarga dotyczy postanowienia o nie załatwieniu sprawy w terminie);

Inne dokumenty:
• dokumentacja fotograficzna Stowarzyszenia,
• dokumentacja fotograficzna WIOŚ Olsztyn,
• mapa zasadnicza terenu przed zasypaniem z naniesionym zasypanym terenem
(stan z roku 1998),
• mapa terenu wg stanu z roku 2003 wskazująca przebieg pierwotnej linii brzegu jeziora.

Sporządzone opinie:
1.
Opinia sporządzona przez mecenas Magdalenę Bar z kancelarii Prawnej Jędrośka, Jemrzański, Bar i Wspólnicy. Prawo Gospodarcze i Ochrony Środowiska z dnia 26 sierpnia 2007 mająca na celu zbadanie sytuacji prawnej robót budowlanych prowadzonych nad jeziorem Roś.

2.
Opinia sporządzona przez biegłego sądowego Mariusza Teodorowicza na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Piszu.

3.
Opinia sporządzona przez biegłego sądowego pana Kazimierza Ostrowskiego z dnia 24 października 2007 w sprawie ustalenia prawdopodobnego przebiegu linii brzegowej jeziora Roś oraz określenie znaczenia strefy litoralnej jeziora.

4.
Opinia sporządzona przez Pana Kazimierza Ostrowskiego z dnia 12 sierpnia 2008 w sprawie prawnych aspektów ustalenia przebiegu linii brzegowej j. Roś oraz uwarunkowań prawnych i środowiskowych zasypywania brzegu jeziora.

5.
Opinia sporządzona przez biegłego sądowego Kamila Solarskiego z dnia 26 lutego 2009 na zlecenie Starosty Piski

6.Opinia prawna prof. Jerzego Rotko z kancelarii prawnej JJB& Wspólnicy z dnia 11 września 2009 w sprawie prawidłowości decyzji Starosty Piskiego ustalającej linię brzegu Jeziora Roś

7.
Opinia prawna prof. Jerzego Rotko z dnia 22 października 2009 z kancelarii prawnej JJB& Wspólnicy w sprawie ustalenia pojęć „brzeg śródlądowych wód powierzchniowych” i „śródlądowe wody powierzchniowe”

Artykuły prasowe:
1.
Anna Pałuszyńska „Wizytówka w gruzach”, „Twoje Mazury” 2001,
2.
Gazety Piskiej „Szum trzcin zagrzebany pod gruzami. W poszukiwaniu zaginionej części jeziora” oraz „Szumnie brzmiąca makroniwelacja”, 04–10 kwietnia 2008,
3.
Marek Broniarek, „Wawel, Tatry, Lin …i Pisz”, Fakty Piskie 2008.

opracował
Marek Łachacz

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Krajobraz naturalny i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.