Jak w Iłowie drzewa pielęgnowano

20 lipca 2010 roku po wieloletnich staraniach Sadyby weszła w życie nowelizacja ustawy dająca szansę na ograniczenie bezmyślnego niszczenia krajobrazu i przyrody – alei przydrożnych.

O zmianie przepisów dotyczących wycinania drzew przydrożnych

Nowe przepisy zlikwidowały „furtkę” pozwalającą na łatwe wycinanie drzew wzdłuż dróg oraz miały ograniczyć proceder ogławiania koron pod pozorem „prac pielęgnacyjnych”, niszczących krajobraz  i uszkadzających drzewa, często doprowadzając do ich usychania. Więcej w zakładce Ratujmy Aleje

Wycięta aleja lipowa, przed i po wycince. Fot. dzialdowo.wm.pl

Wycięta aleja lipowa, przed i po wycince. Fot. dzialdowo.wm.pl

Pomimo zmian idących w dobrym kierunku, problemem pozostaje niska świadomość ekologiczna tych, którzy przepisy powinni przestrzegać. Niedawno Gazeta Działdowska zamieściła informację o barbarzyńskiej „pielęgnacji” lip we wsi Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, w wyniku której 51 siedemdziesięcioletnich drzew straciło korony. Po pięknej alei pozostał szpaler smutnych kikutów. Dzięki reakcji mieszkańców, którzy zawiadomili Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie udało się ocalić 21 jeszcze „niewypielęgnowanych” drzew.

Chciałoby się zapytać, czy to nieznajomość przepisów (niezwalniająca nikogo z odpowiedzialności!), czy dwuetapowa wycinka – w tym roku korony, w przyszłym uschnięte pnie? Czy zachodzi tu „podejrzenie” złamania prawa? Nie – to pewność.
W związku z tym apelujemy o zgłaszanie takich wykroczeń do prokuratury, bo tylko kontrola społeczna daje szansę na ograniczenie procederu i wymusi egzekwowanie prawa.

Przypominamy istotne fragmenty ustawy, gdzie zgodnie z nowymi przepisami, chroniona jest korona drzew, tym samym zabronione jest tzw. ogławianie i radykalne przycinanie gałęzi drzew.

W art. 82 został dodany ust. 1a w brzmieniu:

1a. Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:
1. usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
2. kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
3. utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Jesli chodzi o wycinanie drzew przydrożnych, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą uzgadniać decyzje z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska, a organ wydający decyzje o wycince drzew, przed jej wydaniem, musi przeprowadzać oględziny w terenie pod kątem występowania gatunków chronionych.

Artykuł 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela,

Po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2c w brzmieniu:

2a. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
2b. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.
2c. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.

Pełna treść ustawy

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Ratujmy aleje i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.