Poradnik prawny

… i nie tylko – zachęcamy do zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami udostępnianymi także przez inne organizacje, które mogą okazać się
pomocne przy aktywnym działaniu na rzecz ochrony krajobrazu
i środowiska naturalnego.

Poradniki

Poradnik dla turystów pt.  „Turysto! Szanuj środowisko!” – pobierz
Poradnik dla protestujacych przeciwko
zbyt bliskiej lokalizacji elektrowni wiatrowych – zobacz
Aleje – skarbnice przyrody. Praktyczny podręcznik ochrony alej
i ich mieszkańców – pobierz
Paragrafy dla przyrody. Poradnik Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych – pobierz
Masz prawo do informacji – pobierz
Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach – pobierz
Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki – pobierz

Wzory dokumentów

Wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej – pobierz
Przykładowy wniosek o uznanie za podmiot na prawach strony – pobierz
Przykładowe odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – pobierz

Opracowania

Prawna ochrona drzew przydrożnych a decyzje administracyjne zezwalające na ich wycinkę – czytaj
Usuwanie drzew – raport NIK – czytaj
Aleje w Polsce i krajach sąsiednich – czytaj
Zieleń w relacji władza – biznes – mieszkańcy – czytaj
Drzewa jako majątek trwały miast i wsi – czytaj
Zadrzewienia dróg i ulic a wypadki – czytaj

Akty prawne

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 – pobierz
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie – pobierz
Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 – pobierz
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 – pobierz
Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa 92–43 Rady EWG) z dnia 21 maja 1992 – pobierz
Dyrektywa Ptasia (79–409 Rady EWG) z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich  ptaków – pobierz

Aktualne rozporządzenia do ustawy o ochronie przyrody dostępne na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.