Statut

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony
Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”, w skrócie Stowarzyszenie „Sadyba” (zwane dalej Stowarzyszeniem). Zrzesza ono osoby kierujące się dobrem regionu, a także kreujące idee małych ojczyzn i wzbogacających kulturę ogólnoeuropejską w oparciu o dodatkowe, specyficzne elementy kulturotwórcze lokalnych społeczności i ich tradycję.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia „Sadyba” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica stosownie do obowiązującego w tym zakresie prawa wewnętrznego i międzynarodowego.
 2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieograniczony.
 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Kadzidłowo 1, 12-210 Ukta, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.
 4. 
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 4
Stowarzyszenie „Sadyba” może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnych celach i zadaniach o ile przynależność do nich pozostaje w zgodzie z postanowieniami Statutu.

§ 5
Stowarzyszenie może ustanawiać i nadawać odznaki, wyróżnienia i tytuły honorowe.

§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a w razie potrzeby może zatrudniać pracowników do obsługi swojej działalności.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7
Celami Stowarzyszenia „Sadyba” są:

 1. Ochrona krajobrazu kulturowego, w szczególności regionu warmińsko-mazurskiego.
 2. Popieranie, opiniowanie, inicjowanie działań na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego: edukacyjnych, kulturalnych, wydawniczych, gospodarczych, także na rzecz swojego środowiska, społeczności lokalnej, na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz ułatwienie i pomoc w takiej działalności.
 3. Dokumentowanie istniejącego stanu krajobrazu kulturowego, w szczególności architektonicznego.
 4. Zapobieganie dewastacji i wprowadzaniu niekorzystnych zmian w krajobraz kulturowy.
 5. Ochrona środowiska naturalnego.
 6. Tworzenie bazy organizacyjnej i materialnej, wspomagającej rozwój powyższych celów oraz pozyskiwanie członków stowarzyszenia i sympatyków we wszystkich możliwych środowiskach.
 7. Rozwijanie kontaktów zawodowych, współpracy i porozumienia między członkami prezentującymi różne specjalności zawodowe.
 8. Propagowanie turystyki, w szczególności zrównoważonej (podtrzymującej ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność terenów, która przyczynia się do zachowania dla przyszłych pokoleń w niezmienionym stanie zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów).
 9. Cele Stowarzyszenia „Sadyba” są realizowane w oparciu o demokratyczne zasady życia organizacyjnego, otwartość i tolerancję światopoglądową.

§ 8
Stowarzyszenie „Sadyba” może realizować swoje cele poprzez:

 1. Współdziałanie z organami administracji samorządowej i państwowej w zakresie spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
 2. Aktywne uczestnictwo w procesach decyzyjnych mających wpływ na kształtowanie krajobrazu kulturowego.
 3. Prowadzenie działań interwencyjnych przy użyciu środków przewidzianych w prawie.
 4. Współpracę z instytucjami i organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi o zbliżonym profilu działania.
 5. Tworzenie galerii, pracowni, warsztatów, plenerów, klubów itp.
 6. Organizowanie wystaw, konkursów, sympozjów, szkoleń, oraz innych imprez propagujących ideę ochrony krajobrazu kulturowego oraz sprzyjających wymianie doświadczeń w tej dziedzinie.

§ 9
Stowarzyszenie „Sadyba” może pozyskiwać środki finansowe poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 10
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski oraz cudzoziemiec zamieszkały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, który ukończył 16 lat, wyrazi chęć przynależenia i działania zgodnie z celami oraz zasadami statutowymi.

§ 11
Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest:

 1. Złożenie pisemnej deklaracji na ręce Zarządu.
 2. Przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu Zarządu w drodze uchwały.
 3. Członkiem może zostać osoba o wysokiej etyce postępowania w życiu zawodowym i osobistym, ciesząca się zaufaniem społecznym.

§ 12
Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Brać udział w zebraniach Stowarzyszenia.
 3. Uczestniczyć w innych formach jego działalności.
 4. Uczestniczyć w kształtowaniu działalności Stowarzyszenia poprzez wypowiadanie się na zebraniach oraz zgłaszanie opinii i wniosków władzom Stowarzyszenia.
 5. 
Korzystać z pomocy, świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.

§ 13
Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

 1. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu.
 3. 
Regularne opłacanie składek członkowskich zadeklarowanych w dowolnej wysokości nie niższej od minimalnej kwoty ustalonej przez władze Stowarzyszenia.

§ 14
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia poprzez złożone oświadczenie na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek.
 3. 
Wykluczenie uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub za postępowanie nieetyczne.
 4. Śmierci członka.

§ 15
Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie powinno być zgłoszone na piśmie w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji Członkowi. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie, członkowi nie przysługują prawa członkowskie.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16
Organami władz są:

 1. Walne zebranie członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

§ 18

 1. 
Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków lub w drugim terminie (Nadzwyczajne Walne Zebranie) bez względu na liczbę członków obecnych.

§ 19

 1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą Członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie Członków, jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest przez Zarząd nie rzadziej niż co 5 lat po zakończeniu roku finansowego.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania podaje Zarząd członkom Stowarzyszenia na 7 dni przed datą zebrania.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia oraz zasad gospodarowania majątkiem.
 2. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.
 4. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 21
Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez:

 1. Zarząd z własnej inicjatywy.
 2. 
Na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być zgłoszony na piśmie. W tym przypadku zwołanie Walnego Zebrania powinno odbyć się w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

§ 22

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób tj. Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i dwóch członków, wybieranych przez Walne Zebranie na okres 5 lat.
 2. Zarząd spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 3. Zarząd kolegialny podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Zarządu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos oddany przez przewodniczącego Zarządu.

§ 23
Zarząd Stowarzyszenia sprawuje władzę w okresie między Walnymi Zebraniami
. Do zakresu działania Zarządu należy:

 • 
kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności,
 • 
przyjmowanie dotacji, subwencji i darowizn,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 • 
podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów,
 • 
przyjmowanie członków zwyczajnych oraz nadanie tytułu członka honorowego.

§ 24

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych i składania innych oświadczeń oraz do udzielania pełnomocnictw upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń może być wyznaczona osoba posiadająca pisemne upoważnienie podpisane przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech osób wybieranych na 5 lat przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym spośród osób, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

 1. 
Kontrola wykonywania zadań statutowych oraz gospodarki finansowej.
 2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu.
 3. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi na Walnym Zebraniu.

§ 27

 1. Wybór władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) dokonuje się w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia (Walne Zebranie Zwyczajne) i w obecności co najmniej 2/3 członków Walnego Zebrania, lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia (Walne Zebranie Nadzwyczajne) w obecności co najmniej 2/3 członków Walnego Zebrania Nadzwyczajnego.
 2. Odwołanie członka władz Stowarzyszenia następuje:
- uchwałą Walnego Zebrania Członków w przypadku śmierci członka władz lub dobrowolnego wystąpienia poprzez złożenie oświadczenia na piśmie do Walnego Zebrania, które musi je zaaprobować lub odrzucić,
- uchwałą Walnego Zebrania Członków w przypadku wykluczenia z członkostwa Stowarzyszenia za działalność na jego szkodę lub postępowanie nieetyczne.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony spośród niewybranych kandydatów, w oparciu o liczbę uzyskanych głosów. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby wybranych kandydatów, ogłasza się wybory uzupełniające.
 4.  Funkcję członka władz Stowarzyszenia można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 28

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna odbywają pierwsze posiedzenie nie później niż 30 dni po wyborze.
 2. Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany, najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wyboru, zawiadomić sąd rejestrowy i organ nadzorujący o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, a także wskazać adres siedziby stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i Fundusze

§ 29

 1. Majątkiem Stowarzyszenia mogą być środki finansowe i rzeczowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w trakcie swojej działalności.
 2. Przychodami tworzącymi majątek Stowarzyszenia mogą być:
  • składki członkowskie,
  • darowizny, dotacje i zapisy, dokonane zgodnie z obowiązującymi prawem,
  • dotacje i subwencje osób prawnych, w tym z środków Unii Europejskiej,
  • wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
  • wpływy z działalności gospodarczej,
  • 
odsetki od depozytów kapitałowych, ofiarności publicznej i innych wpływów.
 3. Dochody Stowarzyszenia, w tym zyski z działalności gospodarczej, przeznacza się na realizację zadań statutowych.
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia należy do właściwości Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 30

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Jeżeli na dwa kolejne terminy Walnego Zebrania nie stawi się odpowiednia ilość członków, głosowanie nad zmianą Statutu lub rozwiązaniem Stowarzyszenia w trzecim terminie odbyć się może w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania i wymaga zwykłej większości głosów.
 3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wyznaczy Likwidatora oraz szczegółowo rozdysponuje majątkiem Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Projekty zmiany Statutu przedstawiać mogą: Komisja Rewizyjna, Zarząd lub co najmniej 5 członków Walnego Zebrania. Projekt zmiany składa się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 2. Wnioski w sprawie zmiany Statutu przedstawia na Walnym Zebraniu przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 32
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).